Sanusha and Patrick. 12.11.2010

m_img_9502..jpg m_img_9527.jpg 

 

Sanusha and Patrick on Elephant Back Safari

 

m_img_9523.jpg m_img_9541.jpg m_img_9533.jpg m_img_9538.jpg 

Back Top